Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Podľa zákona č. 108/2000 Z. z. má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. Ďalšie prípady odstúpenia a lehoty pre spotrebiteľa sú upravené v § 12 predmetného zákona. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy podľa týchto VOP, kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním do sídla predávajúceho. Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.

2. Ak kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, od začiatku sa ruší Kúpna zmluva, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

3. O uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy Predávajúceho jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho alebo jeho ktoréhokoľvek pobočky, faxom alebo e-mailom) (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza na konci týchto VOP. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy je možné vykonať aj vyplnením elektronického formulára. Predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne o tomto Kupujúcemu potvrdenie emailom. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

4. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy na predaj tovaru:

a) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho. tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

c) alebo tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,

g) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

5. V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, neuplatnia sa ustanovenia článku VIII týchto obchodných podmienok.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Copyright 2020 - 2023 © Magnetky pre každého