Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.  Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti BELEVENIS, s.r.o., IČO: 43886141, so sídlom Sadová 38, Humenné, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 19542/P  (ďalej len predávajúci alebo BELEVENIS) a kupujúceho pri dodávkach produktov zo sortimentu spoločnosti BELEVENIS kupujúcemu na základe jeho objednávky cez internetový obchod www.magnetky4u.sk (ďalej len e-shop). 

2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti BELEVENIS, ktorí si u nej objednanú tovar cez e-shop.

3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach predávajúceho www.magnetky4u.sk.

4. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5. Prezentácie produktov na internetových stránkach www.magnetky4u.sk (ďalej len internetové stránky) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Údaje ohľadne produktov nemusia byť na internetových stránkach predávajúceho vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Produkty nie je možné vždy vopred ukázať kupujúcemu.

6. V prípade ak má predávajúci uzatvorenú s kupujúcim samostatnú písomnú zmluvu, majú prednosť zmluvné podmienky zakotvené v tejto samostatnej písomnej zmluve pred VOP.

 

II. Základné definície a pojmy

1. Kupujúci je podnikateľský subjekt alebo fyzická osoba – občan (ďalej len kupujúci alebo zákazník), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky,  osobne, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti alebo prostredníctvom internetových stránok predávajúceho) objednávku tovaru predávajúcemu.

2. Tovarom sa rozumejú výrobky z vlastnej produkcie predávajúceho,  tovary iných výrobcov, ako aj doplnkové služby poskytované  predávajúcim (ďalej len tovar).

3. Plnením sa rozumie dodanie tovaru predávajúcim v súlade s predmetom podnikania (ďalej len plnenie) kupujúcemu.

4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči predávajúcemu, s cieľom obdržať od predávajúceho plnenie. 

5. Zákazkový tovar je tovar vyrobený alebo upravený podľa priania kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej, telefonickej alebo e-mailovej požiadavky alebo požiadavky uskutočnenej prostredníctvom obchodného zástupcu.

6. Obchodný zástupca je interný zamestnanec predávajúceho, ktorý sa stará o zverených kupujúcich, a to najmä osobne prijíma od kupujúceho objednávky, poskytuje kupujúcemu poradenstvo, vypracováva kupujúcemu cenové ponuky, prijíma a spolupodieľa sa na riešení reklamácií  od kupujúceho, informuje kupujúceho o novinkách v sortimente spoločnosti a pod.

III. Objednávanie tovaru

1. Objednávku tovaru predávajúci považuje za záväznú po vzájomnom písomnom odsúhlasení s kupujúcim. Tovar môže kupujúci objednať poslaním objednávky e-mailom, faxom, poštou prípadne osobne na adrese kancelárie spoločnosti.

2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje: 

a) Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú adresu). 

b) Názov alebo popis objednávaného tovaru. 

c) Množstvo objednávaného tovaru. 

d) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho). 

e) Deň dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne s predávajúcim odlišne od uvedených VOP. 

f) Meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre internetové a e-mailové objednávky), oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky kupujúceho. 

g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec). 

h) V prípade objednávky zákazkového tovaru sú súčasťou objednávky aj všetky podklady potrebné pre jeho výrobu alebo úpravu a to v dostatočnej kvalite.

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku sa objednávka považuje za úplnú. 

4.  Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu  v množstve a akosti tak, ako to špecifikuje kupujúci v objednávke uskutočnenej podľa tohto článku. 

6. Pri  oneskorení  predávajúceho  s  dodaním  tovaru  dlhším  ako 10  pracovných   dní  od  dohodnutého  termínu   dodania, ktorý   bude  uvedený na písomnom potvrdení objednávky, vzniká kupujúcemu nárok na odstúpenie od objednávky. Odstúpenie od objednávky môže kupujúci uskutočniť len písomne.

 

7. Predávajúci  si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho  nebude možné kupujúcemu dodať z dôvodu jeho vypredania, pokiaľ nedôjde s kupujúcim k dohode na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého boli zaplatené, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 

8. Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v dohodnutej cene alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade, ak zistí, že jej v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predajca komunikoval môže dôjsť k vzniku škody (napr. podvodné konanie).

9. Predajca nezodpovedá za vady vzniknuté nevhodným alebo neodborným používaním tovaru.

10. Kupujúci nie je oprávnení postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu. 

11. Telefonické hovory s predajcom môžu byť monitorované.

 

IV. Kúpna cena tovaru

1. Kúpna cena jednotlivých druhov tovaru sa stanovuje prostredníctvom cenových ponúk predávajúceho a je záväzná 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby je cena orientačná a zo strany predávajúceho nezáväzná.

2. Informatívny cenník je uverejnený na internetových stránkach predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe vlastného uváženia pridávať a odoberať obsah, alebo vykonávať zmeny v cenníkoch. 

3.  Kúpna cena jednotlivých druhov tovaru uvedená v informatívnych cenníkoch predávajúceho nezahŕňa cenu za doručenie. V prípade, že je tovar do dohodnutého miesta dodania doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo prostredníctvom pošty, cena nezahŕňa výšku poštovného a balného. Výška ceny za kuriérske služby bude zodpovedať výške účtovanej príslušnou kuriérskou službou. Výšku paušálneho poštovného a balného určuje predávajúci v závislosti od množstva a druhu baleného tovaru.

 

V. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho podľa čl. III. bod 1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka, resp. podľa ustanovenia § 269 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim. 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

1.  Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar.

2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru alebo bezhotovostným prevodom vopred pred dodaním tovaru na základe zálohovej predávajúceho.

3. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie doklad z registračnej pokladne vystavený kupujúcemu predávajúcim. Dokladom o platbe v hotovosti pri doručení tovaru na dobierku sa rozumie príjmový pokladničný doklad vystavený prepravcom tovaru.

4. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.   

5. Kúpna cena za tovar, ktorý predávajúci na základe objednávky kupujúceho kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý predávajúci kupujúcemu vystaví. Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť za dodaný tovar faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi.

6. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči predávajúcemu podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so predávajúcim písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a dostane sa do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zároveň môže stratiť nárok na prípadné zľavy, akciové ponuky, bonusy či iné výhody poskytované predávajúcim.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo pre prípad omeškania kupujúceho s platbami faktúr neplniť nové dodávky tovaru až do úplného uhradenia  splatných faktúr  kupujúcim.

8. V prípade kupujúceho, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. V takomto prípade sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa kúpnej zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu predávajúceho, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. 

9. Predávajúci si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči predávajúcemu neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si predávajúci právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky uhradí.

 

VII. Podmienky dodania tovaru

1. Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožní s tovarom nakladať (t.j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania.

2. Objednaný tovar bude predávajúcim odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (slovenskou poštou, kuriérom prípadne tovar bude pripravený k osobnému odberu).

3. Ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak na základe samostatnej písomnej zmluvy, zaväzuje sa predávajúci dodať objednaný tovar v súlade s článkom III ods. 4.

4. Termíny dodania zákazkového tovaru, sa stanovujú dohodou.

5. Predávajúci zasiela kupujúcemu vždy spolu s dodávaným tovarom dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo a daňový doklad - faktúru. predávajúci faktúru nezasiela  spolu s tovarom iba v prípade, ak je dohodnutý iný spôsob zasielania/doručovania faktúry kupujúcemu.

6. V prípade doručenia tovaru kupujúcemu prostredníctvom externej prepravnej spoločnosti alebo externej zásielkovej služby  je kupujúci povinný po skontrolovaní počtu doručených balíkov (prepravných obalov) a ich  neporušenosti potvrdiť externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej službe doklady potvrdzujúce prevzatie zásielky podľa pokynov externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej služby. Kupujúci je povinný akékoľvek rozdiely v počte dodaných balíkov (prepravných obalov) oproti doručovaciemu dokladu alebo poškodenie balíkov alebo  porušenie obalov jednotlivých balíkov bezpodmienečne uviesť externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej službe do preberacích dokumentov alebo spísať s externou prepravnou spoločnosťou alebo zásielkovou službou reklamačný zápis. V prípade doručovania tovaru prostredníctvom externej zásielkovej služby sa dodací list a faktúra nachádza v balíku alebo priamo na doručovanom tovare. Kupujúci nie je povinný rozbaliť balíky (prepravné obaly) ihneď po prijatí tovaru od externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej služby. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. 

7. Predávajúci, externá prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru. 

8. Kupujúci je povinný predávajúceho neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto článku. 

9. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré jej  v tejto súvislosti vznikli. 

10. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť originál vystavenej faktúry), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré z náležitostí. Spolu s vráteným originálom faktúry je kupujúci povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci vystaví kupujúcemu novú faktúru. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade plynie od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

11. V prípade vyžiadanej opravy daňového dokladu zákazníkom na iný právny subjekt, alebo rozdelenie daňového dokladu inak ako bolo uvedené v objednávke môže predávajúci požadovať od kupujúceho administratívny poplatok (10 EUR bez DPH).

12. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru zo strany kupujúceho.

13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim. 

 

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Podľa zákona č. 108/2000 Z. z. má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. Ďalšie prípady odstúpenia a lehoty pre spotrebiteľa sú upravené v § 12 predmetného zákona. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy podľa týchto VOP, kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním do sídla predávajúceho. Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.

2. Ak kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, od začiatku sa ruší Kúpna zmluva, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

3. O uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy Predávajúceho jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho alebo jeho ktoréhokoľvek pobočky, faxom alebo e-mailom) (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza na konci týchto VOP. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy je možné vykonať aj vyplnením elektronického formulára. Predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne o tomto Kupujúcemu potvrdenie emailom. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

4. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy na predaj tovaru:

a) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho. tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

c) alebo tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,

g) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

5. V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, neuplatnia sa ustanovenia článku VIII týchto obchodných podmienok.

 

IX. Reklamácie a záručná lehota

1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet dodaného tovaru a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň od prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú. 

2. Kupujúci má právo reklamovať vady tovaru. 

3. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba stanovená zákonom.

4. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. potvrdením dodacieho listu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci (reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

6. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok (ak sú určené podľa používateľského manuálu) pre niektoré druhy tovarov.

8. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BELEVENIS, s.r.o., sídlom Sadová 38, Humenné, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 19542/P (ďalej len predávajúci alebo BELEVENIS), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spoločnosť BELEVENIS spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom internetových stránok a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti BELEVENIS). Na účely vybavovania reklamácií okrem týchto údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetových stránok a dodania tovaru článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a  v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BELEVENIS je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetových stránok a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru. V prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

a)     kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ

b)     orgány finančnej správy a ďalšie orgány štátnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti BELEVENIS.

c)     All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36 654 965 ako sprostredkovávateľ

 

3. Spoločnosť BELEVENIS spracúva na účely registrácie, prevádzky e-shopu a vernostného programu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope, prevádzky e-shopu a vernostného programu.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

a)     All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36 654 965

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

4. Spoločnosť BELEVENIS spokojnosť s nákupom zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti s nákupom. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia sprostredkovateľ spracúva informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu zákazníka. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

a) Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, IČO: 07822774

 

5. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti BELEVENIS:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sa týkajú všetkých dodávok tovaru predávajúcim kupujúcemu. Pre dodávku zákazkového tovaru, sa tieto VOP  použijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi predávajúcim a kupujúcim dojednané individuálne. 

2. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. 

3. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy považuje sa táto správa za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak právne predpisy neustanovujú inak.  Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou správou.

4. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo osobitnej kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení osobitnej kúpnej zmluvy a/alebo VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy. 

6. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia tieto VOP  rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že zmluvné vzťahy založené na základe VOP sa posudzujú podľa VOP platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.

7. Právne vzťahy medzi spoločnosťou predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

8. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa nimi riadiť.

10. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 21.01.2021.

 

 

Copyright 2020 - 2023 © Magnetky pre každého