Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BELEVENIS, s.r.o., sídlom Sadová 38, Humenné, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 19542/P (ďalej len predávajúci alebo BELEVENIS), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spoločnosť BELEVENIS spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom internetových stránok a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti BELEVENIS). Na účely vybavovania reklamácií okrem týchto údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetových stránok a dodania tovaru článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a  v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BELEVENIS je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetových stránok a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru. V prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

a)     kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ

b)     orgány finančnej správy a ďalšie orgány štátnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti BELEVENIS.

c)     All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36 654 965 ako sprostredkovávateľ

 

3. Spoločnosť BELEVENIS spracúva na účely registrácie, prevádzky e-shopu a vernostného programu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope, prevádzky e-shopu a vernostného programu.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

a)     All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36 654 965

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

4. Spoločnosť BELEVENIS spokojnosť s nákupom zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti s nákupom. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia sprostredkovateľ spracúva informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu zákazníka. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

a) Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, IČO: 07822774

 

5. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti BELEVENIS:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Copyright 2020 - 2023 © Magnetky pre každého